Round 2 Results (11th Nov 2023) (Revised 21st Nov)